ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

සැළසුම් අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

සැළසුම් අංශයෙන් ජනතාවට කඩිනම් සේවා

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ කර්මාන්ත අංශය විවිධ බලපත්‍ර , අනුමැති සහතික හා බලපත්‍ර ඉතා කඩිනමින් ජනතාව වෙත ලබාදිමට දීමට කටයුතු කරයි.
අප වෙතින් ලබා දෙන පහත සදහන් සේවාවන් ලබා ගැනීමට ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛණඃ

01.වීථිරේඛා සහතිකය

 • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද වීථිරේඛා සහතික අයදුම්පත
 • බිම් කට්ටි සැලැස්මේ පිටපත් 02
 • ආදායම් අංශයේ නිර්දේශය (අදාල දේපළට පවත්නා වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වරිපනම් බදු ගෙවා අවසන් විය යුතුය.)

02.අනුබෙදුම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

 • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අනුබෙදුම් සහතික අයදුම්පත
 • අනුමත කිරීමට ඉල්ලුම් කරන බිම් කට්ටියේ මුල් සැලසුම හා එහි පිටපත් 02
 • හිමිකම් ඔප්පු පිටපත් 01
 • ආදායම් අංශයේ නිර්දේශය (අදාල දේපළට පවත්නා වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වරිපනම් බදු ගෙවා අවසන් විය යුතුය.)

03.ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම

 • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ගොඩනැගිලි අයදුම්පත
 • අනුමත බිම් කට්ටි සැලැස්මේ පිටපත් 03
 • ගොඩනැගිලි සැලැස්මේ පිටපත් 03
 • ආදායම් අංශයේ නිර්දේශය (අදාල දේපළට පවත්නා වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වරිපනම් බදු ගෙවා අවසන් විය යුතුය.)

04.අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම

 • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද වීථිරේඛා සහතික අයදුම්පත
 • බිම් කට්ටි සැලැස්මේ පිටපත් 03
 • ආදායම් අංශයේ නිර්දේශය (අදාල දේපළට පවත්නා වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වරිපනම් බදු ගෙවා අවසන් විය යුතුය.)

05.අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම

 • නිසිලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීමේ අයදුම්පත
 • ඉහත අයදුම්පතට අදාලව සත්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීමේ ග්‍රාමසේවා සහතිකය
 
දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව