ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

සැළසුම් අංශය

පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

ප්‍රධාන කාර්ය භාරයන්


01. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය

නගර පවිත්‍රතාවය
කසළ එකතු කිරීම
ගලිබවුසර් සේවා සැපයීම
මාර්ග සහ කාණු පිරිසිදු කිරීම
කසළ වෙන් කිරීම
දිරායන අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් කාබනික පොහොර සෑදිම
දිරා නොයන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය
ජනනතාවට කසළ බඳුන් බෙදා දීම
ගෘහස්ථව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩ සටහන් හඳුන්වා දීම

02. ආහාර පනත යටතේ ක්‍රියා කිරීම

සියළුම ආහාර අලෙවි කරන ස්ථානයන්හි සනීපාරක්ෂක තත්වයන් වර්ධනය කිරීම
‍අනාරක්ෂිත ආහාර සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
‍ආහාර සාම්පල් ලබා ගැනීම
පෞද්ගලික වෙළඳසැල් අධීක්ෂණය
සෑම දිනකම මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට ගන්නා මාංශ පරීක්ෂාව
මහජන පොළ හා පොදු වෙළඳසැල අධීක්ෂණය හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යාම

03. ජල භීතිකා රෝග පාලනය

සුනඛයන් එන්නත් කිරීම
හඳුනාගත රෝගවාහකයන් විනාශ කිරීම
සුනඛයින් ලියාපදිංචි කිරීම හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

04. රෝග වාහකයන් පාලනය කිරීම

මදුරුවන් වර්ධනය පාලනය කිරීම
රෝගවාහකයන් ජනනය වැලැක්වීම
බෝවන රෝග පිළිබඳ සොයා බැලීම හා රෝගාබාධ පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

05. පාරිසරික සෞඛ්‍යය

පරිසර‍ දූෂණය ගැන සොයා බැලීම
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
පරිසර දූෂණ ප්‍රශ්න සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

 

පරිසර ආර ක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම


නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත
හිමිකම් ඔප්පු පිටපත් 01
අනුමත කරන ලද මුල් බිම් කට්ටියේ සැලැස්මේ පිටපත් 01
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන ලද සහතිකය
ආදායම් අංශයේ නිර්දේශය (අදාල දේපළට පවත්නා වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වරිපනම් බදු ගෙවා අවසන් විය යුතුය.)

 

 

 

 

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එච්.ඒ.ඩබ්.තුසිත මහතාගේ
පණිවිඩය

ඇඹිලිපිටිය නගරසභාවේ සෞඛ්‍ය හා පරිසර අංශය ලෙස අප ඇඹිලිපිටිය නාගරික ජනතාවගේ යහ පැවැත්ම උදෙසා වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කරමින් සිටිමු. නගරසභා පනත පමණක් නොව සෞඛ්‍ය හා පරිසර විෂයන් සමග බදී පවත්නා අන පනත් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් බලාත්මක කරමින් ලංකාවට පමණක් නොව ලෝකයටම ප්‍රශ්නයක්ව පවතින ඝන අපද්‍රව්‍ය සාර්ථකව කළමනාකරණය කිරීම සදහා ඉතා සාර්ථක වේද ක්‍රම වේදයන් භාවිතා කරමින් සිටිමු.අපගේ කාර්ය භාරය පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ලැබීම පිළිබදව අපට ඇත්තේ නිහතමානී සතුටකි.


 
 
දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව