ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

ලැබූ සම්මාන

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ඡායාරූප එකතුව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන අතර කළමනකරණ තරගය 2009 - තෙවන ස්ථානය
හොදම පුරවැසි ප්‍රඥාප්තිය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 2009 - තෙවන ස්ථානය
 
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ පොදු වැසිකිළිය - ප්‍රථම ස්ථානය
 
 
 
 
දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව