ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

සභික මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

ගරු සභාපති දිනේෂ් මධුශංක මැතිතුමා

නො.856,
දර්ශනගම,
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය. 0713727926

 සභික මණ්ඩල

 

ගරු උප සභාපති එස්.පී.දිනේෂ් මධුසංඛ මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඕ වී සරත් විතාරණ මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.රුවන් පතිරණ මැතිතුමා
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.එල්.වජිරා නිල්මිණි මැතිණිය,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ජේ.නිහාල් විජේසිංහ මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ජී.ජී ප්‍රීයන්ත කුමාර මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එස්.එම්.දිමුතු අනුරාධ බණ්ඩාර සමරකෝන් මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී අමිල ප්‍රභාත් අබේනායක මැතිතුමා,
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.කේ.ජී.ධනුෂ්කා සාරංගි මැතිණිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී තුෂාරි ප්‍රියදර්ශනී රණවීර ආරච්චි මැතිණිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඒ.පී. චමරී ලසන්ති ලක්මිණි පටබැදි මැතිණිය
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පී.එස්.කේ.වෙළද ගොඩගේ මැතිතුමා

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ලලිත් ගමගේ මැතිතුමා,

නො.97,
මොරකැටිය පාර,
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය. 0773778899

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඕ.වි.සරත් විතාරණ මැතිතුමා,


නො.172,
මොරකැටිය,
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය.0713142087

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ. රුවන් පතිරණ මැතිතුමා,
සන්ධ්‍යා,
පල්ලේගම,
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය.07151671730

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී එස්.එම්. දිමුතු අනුරාධ බණ්ඩාර සමරකෝන් මැතිතුමා,
නො.50,
රෝහල පාර,
නවනගරය
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය.0717556974

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.එල්.වජිරා නිල්මිණී මැතිනිය,
හිරු ආට්ස්,
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය,
දුරකථන අංකය. 07151671730

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.කේ.ජී.ධනුෂ්කා සාරංගි මැතිනිය ,
නො.762,
ලියනෑගම,
ඇඹිලිපිටිය,
දුරකථන අංකය. 0716952849

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී තුෂාරි ප්‍රියදර්ශනී රණවීර ආරච්චි මැතිනිය ,
නො.55,
ගබඩාව පිටුපස
නවනගරය
ඇඹිලිපිටිය දුරකථන අංකය. 0711493802

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ඒ.පී.චමරී ලසන්ති ලක්මිණි පටබැදි මැතිනිය, ,
අංක 40/1,
දිනකර නිවස
නවනගරය
ඇඹිලිපිටිය දුරකථන අංකය. 0716745037

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පී.එස්. කේ.වෙළද ගොඩගේ මැතිතුමා, ,
අංක 870,
නවනගරය
ඇඹිලිපිටිය දුරකථන අංකය. 0773756171

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පී.පී.ප්‍රියන්ත කුමාර මැතිතුමා ,
නො.70,
හල්මිල්ලකැටිය,
තුංකම
ඇඹිලිපිටිය දුරකථන අංකය. 0719156927

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී ජේ.නිහාල් විජේසිංහ මැතිතුමා, ,
නො.189/3,
හිගුරආර,
ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන අංකය.0712872847

   
   
   
   
   
   
 
 
 
දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව