ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

මහජන පුස්තකාලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

 

 

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

ආරම්භය :

ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මහජන පුස්තකාලය 1980-06-14 දින ආරම්භ කරන ලදී. එය පළමුවරට නගරසභා ගොඩනැගිල්ල තුළ ආරම්භ කර ඇත. වසර කිහිපයක් එම ස්ථානයේ පවත්වා ගෙන ගිය අතර දිනෙන් දින සාමාජිකයින් හා පාඨක පිරිස වැඩිවෙත්ම මෙහි ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවුයෙන් වර්තමානයේ පවතින නගර සභා ගොඩනැලිල්ල අසළ නව ගොඩනැලිල්ලට ගෙන එන ලදී.එය කළින් තිබුනු තත්වයට වඩා මදක් දියුණු ස්වරුපයකින් ආරම්භ වු අතර නව ස්ථානයේ පොත් බැහැර දෙන අංශයක් හා පුවත්පත් කියවීම් අංශයක්ද ඇත. විශාල පරාසයකින් යුත් ග්‍රන්ථ සඟරා සහ දිනපතා පුවත්පත් පරිශීලනයට පහසුකම් සලසා දෙමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ දැනුම සංවර්ධනය තුළින් තිරසර සංවර්ධනයට අප පුස්තකාලය කැප වී සිටියි.

 

පිහිටීම :

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට, ඇඹිලිපිටිය නගරසභා ගොඩනැගිල්ලට යාබදව පිහිටා ඇත.

 

වර්ථමාන තත්ත්වය :

2016 වර්ෂය වන විට 2000ක් පමණ සාමාජික පිරිසක් ද 15500 ක් පමණ පොත් සංඛ්‍යාවක්ද පුස්තකාලය සතුව තිබේ. දිනපතා පුස්තකාලයට පැමිණෙන පාඨක පිරිසද 300කට අධිකය.


ඇඹිලිපිටිය මහජන පුස්තකාලයේ අංශ :

  • පොත් බැහැර දෙන අංශය
  • විමර්ශන අංශය
  • පුවත්පත් හා වාර සඟරා කියවීමේ අංශය
  • කියවීම් අංශය

 

පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු :

විස්තරය සාමාජික ගාස්තුව
පාසැල් ලමුන් රු.150.00
වැඩිහිටියන් රු.150.00

පුස්තකාල සමාජිකත්වය අලුත් කර ගැනීම සදහා ගාස්තු :

විස්තරය සාමාජික ගාස්තුව
පාසැල් ලමුන් රු.50.00
වැඩිහිටියන් රු.150.00

 

 


දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව