ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

2020.01.01වන දින සිට2020.12.31 වන දින දක්වා ඇඹිලිපිටිය නගරසභාවට අයත් ‍වෙළද අයිතීන් බදුදීම සදහා ටෙන්ඩර් පත් කැදවීමයි

2020.01.01 ජනවරි 01 වන දින සිට 2020.12.31 දින දක්වා වූ ලිත් වර්ෂයක කාලයක් සදහා පහත උපලේඛනයේ සදහන් දේපල වල වෙළද අයිතීන් බදුදීම පිණිස මුද්‍රාතබන ලද ටෙන්ඩර් පත් 2020.10.15 වන දින දක්වා භාර ගනු ලැබේ.

ටෙන්ඩර් පත් නිකුත් කරන ස්ථානය ඇඹිලිපිටිය නගරසභා කාර්යාලය
ටෙන්ඩර් පත් නිකුත් කරන කාල සීමාව 2020.09.28 සිට 2020.10.15
ටෙන්ඩර් පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020.10.16 දින පෙ.ව.10.00 දක්වා
ටෙන්ඩර් පත් විවෘත කරන වේලාව 2020.10.16 දින පෙ.ව.10.15 ට

ලංසු ආකෘතිපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී අයදුම්කරුවන් ස්වකීය අනන්‍යතාව තහවුරු කළ යුතුය.

අනු අංකය ටෙන්ඩර් පත් කැදවනු ලබන දේපල විස්තරය එකවර ගෙවිය යුතු අක් මුදල රු. මාසික අවම කුලිය පෝරම ගාස්තු(රජයට ගෙවිය යුතු බදු සහිතව) ආපසු ගෙවනු ලබන ලංසු ඇප තැන්පතු මුදල
1

උඩු මහල බී ගොඩනැගිල්ල

කඩ කාමර අංක17සහ 23

480000.00 4000.00 1010.00
2

උඩු මහල සී ගොඩනැගිල්ල

කඩ කාමර අංක26

480000.00 4000.00 1010.00
3

උඩු මහල ඒ ගොඩනැගිල්ල

කඩ කාමර අංක12සහ 13,14,15

390000.00 3250.00 1010.00
4

උඩු මහල ඒ ගොඩනැගිල්ල

කඩ කාමර අංක12සහ 13,14,15

390000.00 3250.00 1010.00
5        
6        
7        
8        
9        
10        
         

 

මීට අදාළ සියලුම තොරතුරු කාර්යාල වේලාවන් තුළ දී ඇඹිලිපිටිය නගරසභා කාර්යාලයෙන්විමසා දැන ගත හැක.

047-2230275 / 047-3627202 / 047-2262375

 

 

 

දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව