ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම පුරවරය බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

2016.01.01වන දින සිට2016.12.31 වන දින දක්වා ඇඹිලිපිටිය නගරසභාවට අයත් ‍වෙළද අයිතීන් බදුදීම සදහා ටෙන්ඩර් පත් කැදවීමයි

2016.01.01 ජනවාරි 01 වන දින සිට 2016.12.31 දින දක්වා වූ ලිත් වර්ෂයක කාලයක් සදහා පහත උපලේඛනයේ සදහන් දේපල වල වෙළද අයිතීන් බදුදීම පිණිස මුද්‍රාතබන ලද ටෙන්ඩර් පත් 2015.11.12 වන දින දක්වා භාර ගනු ලැබේ.

ටෙන්ඩර් පත් නිකුත් කරන ස්ථානය ඇඹිලිපිටිය නගරසභා කාර්යාලය
ටෙන්ඩර් පත් නිකුත් කරන කාල සීමාව 2015.10.28 සිට 2015.11.11 දින ප.ව.3.00 දක්වා
ටෙන්ඩර් පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2015.11.12 දින පෙ.ව.10.00 දක්වා
ටෙන්ඩර් පත් විවෘත කරන වේලාව 2015.11.12 දින පෙ.ව.10.15 ට

මෙම අවස්ථාවට ටෙන්ඩර් කරුවන්ට හෝ ඔවුන්ගේ බලය ලත් නියොජිතයකුට හො සහභාගී විය හැක. විශේෂ කොන්දේසි එක් එක් ටෙන්ඩරය සදහා වෙන වෙන ම ටෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ කෙළවරේ ටෙන්ඩරයේ නම සදහන් විය යුතුය.

අනු අංකය ටෙන්ඩර් පත් කැදවනු ලබන දේපල විස්තරය ආපසු ගෙවනු ලබන ටෙන්ඩර් ඇප තැන්පත් මුදල පෝරම ගාස්තු(රජයට ගෙවිය යුතු බදු සහිතව) අවම වාර්ෂික ලංසුව (රජයට ගෙවිය යුතු බදු සහිතව)
1 පල්ලේගම අංක 01 මාඵ කඩය 3290.00 570.00 65800.00
2 පල්ලේගම අංක 02 මාඵ කඩය 5600.00 570.00 112000.00
3 පල්ලේගම සිල්ලර, එළවඵ, කරවල කඩය 1200.00 570.00 24000.00
4 පල්ලේගම කුකුල් මස් කඩය 4560.00 570.00 91200.00
5

පල්ලේගම බස්

නැවතුම්පළ ගාස්තු අය කිරීම

50000.00 570.00 1000000.00
6

පල්ලේගම බස් නැවතුම්පළ වැසිකිළි පද්ධතියේ පවිත්‍ර කටයුතු ඉටු කිරීම හා එ ය පරිහරණය කරනන්ගෙන් ගාස්තු අය

කිරීම

135000.00 570.00 2700000.00
7 /ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ රථ වාහන නවතා තැබීමේ ගාස්තු අය කිරිම(ත්‍රීරෝද රථ ද ඇතුඵව) 12500.00 570.00 250000.00
8 කිරිහල 39250.00 570.00 785000.00
9 නවනගරය සති පොළ 150000.00 570.00 3000000.00
10

වැසිකිළි පද්ධතියේ පවිත්‍ර කටයුතු ඉටු කිරීම හා එ ය පරිහරණය කරනන්ගෙන් ගාස්තු අය කිරීම

1650.00 570.00 33000.00

 

අවම ලන්සුවට අමතරවරජය විසින් කලින් කලට පනවනු ලබන බදු මුදල් ද ගෙවිය යුතුය.නවනගරය සති පොළ ටෙන්ඩර් ලබා ගන්නා බදු කරැ විසින් සතිපොළ අවසන් වූ වහාම සතිපොළ පරිශ්‍රය නගරසභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මනා ලෙස පිරිසිදු කර දිය යුතුයි. මෙම ටෙන්ඩර් දැන්වීමට අදාළ වැඩි විස්තර කාර්යාල ‍‍ වේලාවන් තුළ දී පහත සදහන් දුරකථන අංක වලින් විමසා දැන ගත හැක.

 

047-2230275 / 047-3627202 / 047-2262375

 

 

 

දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව