ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

ගිණුම් අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ආයතන අංශය

සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

අය-වැය ප්‍රතිපත්තිය

ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළින් සෘජුව ලබා ගන්නා වූ ආදායම, පළාත් සභාවෙන් ලැබෙන මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන, රජයෙන් පිරිනැමෙන මුදල් දීමනා සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් දෙන මූල්‍යමය ආධාර ආදියෙන් නගර සභාවේ වාර්ෂික ආදායම නිමැවේ. මෙසේ ලැබෙන වාර්ෂික ආදායම නගර සභාවේ පොදු පරිපාලන සහ කාර්ය මණ්ඩල සේවා, සෞඛ්‍ය සේවා, මංමාවත් හා ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම, මහජන උපයෝගීතා සේවා, පුරවැසියන්ගේ සුභ සාධන සේවා සඳහා වැය කිරීමට සිදුවේ. එසේ කිරීමේදී නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන සමස්ථ ජනතාවගේ ආර්ථික, සාමාජීය හා සංස්කෘතික අභිවෘද්ධිය ඇති කිරීම පිණිස එය වඩාත් කාර්යක්ෂමවත්, ඵලදායී ලෙසත්, ප්‍රශස්ථ ආකාරයෙනුත් ඉටු කිරීම නගර සභාවේ අය-වැය ප්‍රතිපත්තිය වේ.

 

අයවැය සාරාංශය - 2021

පුනරාවර්තන ආදායම්   රු.115394910.00  
ස්වයං උත්පාදක ආදායම් රු. 69253100.00    
වැටුප් ප්‍රතිපූර්ණ රු. 46141810.00    
‍ප්‍රාග්ධන ආදායම්   රු.154000000.00  
මුළු ආදායම්     රු.269394910.00
අඩු කළා      
පුනරාවර්තන වියදම්   රු.100292030.00  
ප්‍රාග්ධන වියදම්   රු.151250000.00  
ණය ආපසු ගෙවීම්   රු.17824100.00  
මුළු වියදම්     රු269366130.00
අතිරික්තය     රු.28780.00

 

දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව