ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

ආයතන අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

පුස්තකාල

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

 

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ තනතුරු හා පුරප්පාඩු 2021
තනතුර අනුමත සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු
ලේකම් 1 0 1
ගණකාධිකාරී 1 0 1
කළමනාකරණ සහකාර (අධිශ්‍රේණිය) 1 1 0
කළමනාකරණ සහකාර I,II,IIIශ්‍රේණිය 10 10 3
සංවර්ධන නිලධාරී 26 25 3
මහඡන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂක 1 1 0
ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය I,III 2 1 1
පුස්තකාලයාධිපති I 1 0 1
ආදායම් පරීක්ෂක 3 2 1
සැලසුම් ශිල්පී 1 1 0
වැඩ පරිපාලක 1 0 1
කාර්යාල කාර්ය සහායක 3 0 3
රියදුරු(කැබ්රථ) 4 3 1
මුරකරු 1 1 0
වැඩ/ක්ෂේත්‍ර කම්කරු 7 6 1
සෞඛ්‍ය කම්කරු 17 17 0
පුස්තකාල කම්කරු 1 0 1
්‍ට්‍රැක්ටර් රියදුරු 1 0 1
වෙළදපළ පරිපාලක 1 0 1
නගරශාලා භාරකරු 1 0 1
සුසානභූමි භාරකරු 1 0 1
යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු 1 - 1
විිදුලි කාර්මික 1 1 0
එකතුව 87 69 18

 

 

 


දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව