ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව
ආදායම් අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

 

වරිපනම් බදු අයකිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය


නගර සභා බල ප්‍රදේශ තුළ පවතින සෑම ඉඩමක් හා ගොඩනැගිල්ලක් සඳහාම වරිපනම් බදු ගෙවීමට නීත්‍යානුකූලව ඔබ බැදී ඇත වර්ෂ 05 කට වරක් තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සෑම දේපලකටම වාර්ෂිකව වටිනාකම තක්සේරු කරන අතර ඉන් ගෘහස්ත දේපළ සඳහා 15% ක් හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා 20% ක් ද වශයෙන් වරිපනම් බදු අය කරනු ලැබේ. සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි 31 දිනට ප්‍රථම ඔබ විසින් අදාල වර්ෂය සඳහාම වරිපනම් බදු ගෙවන්නේ නම් 10% වට්ටමක් ද එසේ නොමැතිව කාර්තුවෙන් කාර්තුවට වරිපනම් ගෙවන්නේ නම් අදාල කාර්තුවේ මුල් මාසයේ දී එම කාර්තුව සඳහා 5% වට්ටමක් ද ඔබට ලැබේ. ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් සඳහා සෑම කාර්තුවක් අවසානයේම එම කාර්තුවේ වටිනා කමට ගෘහස්ත දේපළ සඳහා 15% ක් හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා 20% ක් ද වශයෙන් වරෙන්තු ගාස්තු අය කරනු ලැබේ. වරිපනම් බදු පැහැර හරින්නන් සඳහා නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කොට දේපළ තනමට ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කර්මාන්ත බදු

නගර සභා ආඥ පනතේ 165 (අ ) වගන්තිය ප්‍රකාරව ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන යම් කර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් එම කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යනු ලබන ස්ථානයේ වාර්ෂික වටිනාකම මත 2016 වර්ෂය සඳහා පහත දක්වා ඇති පරිදි බදු මුදලක් ගෙවිය යුතුය.


වාර්ෂික වටිනාකම බද්ද රු
750ට අඩු 500.00
750-1500 අතර 750.00
1500ට වැඩි 1000.00

 

ව්‍යාපාර බදු

නගර සභා ආඥ පනතේ 165 (අ ) වගන්තිය 165 ආ (2 ) වගන්තිය ප්‍රකාරව ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන යම් ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් එම ව්‍යාපාරය පවත්නා වර්ෂයට පෙර වර්ෂයේ ලැබූ ආදායම අනුව 2016 වර්ෂය සඳහා පහත දක්වා ඇති පරිදි බදු මුදලක් ගෙවිය යුතුය.

පවත්නා වර්ෂයට පෙර
වර්ෂයේ ලැබූ ආදායම
ගෙවිය යුතු බද්ද
6000 ට අඩු නැත
6000-12000 අතර 90.00
12000-18750 අතර 180.00
18750-75000 අතර 360.00
75000-150000 අතර 1200.00

 

වෙළද බලපත්‍ර ගාස්තු

නගර සභා ආඥ පනතේ 225 වැනි අධිකාරය වන 165වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 164 වැනි වගන්තිය යටතේ පැනවෙන බලතල ප්‍රකාරව ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල පවත්වාගෙන යනු ලබන යම් ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු අතර ගස්තු පහත පරිදි වේ.

වෙළද ව්‍යාපාරයේ
වාර්ෂික වටිනාකම-
ගාස්තුව
750 ට වැඩි 500.00
750-1500 අතර 750.00
1500 ට වැඩි 1000.00

 

ඉඩම් විකිණීම විෂයෙහි බදු අය කිරීම

නගර සභා ආඥ පනතේ 165 (අ )(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව නගරසභා පාලන සීමාව තුල පිහිටි ඉඩමක් වෙන්දේසි කරුවකු විසන්හෝ බ්‍රෝකර් කෙනෙකු විසින් හෝ ඔහුගේ සේවකයෙකු නැතහොත් නියෝජිතයෙකු විසින් හෝ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ හෝවෙනත් ආකාරයකින් විකිණනු ලැබුහොත්එම විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදලින් 1%කට සමාන බද්ධක් මෙම බද්ධ ගෙවීමට අදාල ඉඩම් විකුණනුලැබූ වර්ෂය අවසානයට පෙර නගරසභාවට ගෙවිය යුතුය.

 

දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව