ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්
 
 
  ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
1 ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව - 2013 වර්ෂයට දේපල බදු දීම
2 ටෙන්ඩර් ආකෘති පත්‍රය
පල්ලේගම කුකුල් මස් කඩය, මාළු කඩ, රථවාහන නවතා තැබීමේ ගාස්තු අයකිරීම, පල්ලේගම බස්නැවතුම්පල ගාස්තු අයකිරීම, පල්ලේගම වැසිකිළි පද්ධතිය, නවනගර සතිපොළ සඳහා වෙළඳ අයිතිය බදු දීම