මූල්‍ය අංශය
Untitled Document
ඇඹිලිපිටිය නගරය
 
සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන නගරයක් ලෙස ඇඹිලිපිටිය නගරය දැක්විය හැකිය. එය රටේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශයක පවතින කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් දියුණු වන නගරයක් ලෙසද ඇඹිලිපිටිය දැක්විය හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වාණිජ නගරය වන කොළඹ සිට රත්නපුර මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර් 178 ක පමණ දුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහිටා ඇත. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ සීග්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන හම්බන්තොට ප්‍රදේශයට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ද ඇඹිලිපිටිය පිහිටා ඇත. එම දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 40 පමණ වේ.

ඇඹිලිපිටිය අවට ප්‍රදේශය කෘෂිකාර්මික බිම් වලින් සමන්විතය. ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසෙල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛතම කළාපයද මෙම පෙදෙසය. එයට අමතරව වී, එළවළු, පළතුරු වර්ග නිෂ්පාදනය කරයි.

ඇඹිලිපිටියට අසන්නව ඒ අවට පවතින නැරඹීමට වැදගත් ස්ථාන ගණනාවකි. සංඛපාල විහාරය, මඩුවන්වෙල වලව්ව, උඩවලව ජලාශය, චන්ද්‍රකා වැව, උඩවලව ඇත් අතුරසෙවන (අලි අනාතාගාරය), මදුනාගල උණුවතුර ළිං යන ආදිය එයින් කිහිපයකි.

ප්‍රධාන සංචාරක හෝටල්, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර, කඩදාසි සහ සීනි කාර්මන්ත ශාලා ද ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසන්න ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබේ.
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ මූල්‍ය අංශය
 
  මූල්‍ය අංශය යටතේ ප්‍රධාන නිලධාරියා ලෙස ගණකාධිකාරීවරයා කටයුතු කරන අතර ඔහු යටතේ වැඩ සටහන් සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර, ආදායම් පරීක්ෂක සහ ආදායම් පාලකවරු පාලනය වනු ලබයි.
   
2012 අනුමත වර්ෂයේ නගරසභාව මඟින් අයකරනු ලබන බදු හා ගාස්තු
   
 
  ව්‍යාපාර බදු මුදල(රුපියල්)
01 රුපියල් 6000.00 නොඉක්මවන අවස්ථාවක නැත
02 රුපියල් 6000.00 ඉක්මවන හා රුපියල් 12000.00 නොඉක්මවන විට 90.00
03 රුපියල් 12000.00 ඉක්මවන හා රුපියල් 18750.00 නොඉක්මවන විට 180.00
04 රුපියල් 18750.00 ඉක්මවන හා රුපියල් 75000.00 නොඉක්මවන විට 360.00
05 රුපියල් 75000.00 ඉක්මවන හා රුපියල් 150000.00 නොඉක්මවන විට 1200.00
06 රුපියල් 150000.00 ඉක්මවනවිට 3000.00
   
ව්‍යාපාර සඳහා වාර්ෂික ස්ථාන වටිනාකම අනුව
   
 
  කර්මාන්ත බදු මුදල(රුපියල්)
01 රුපියල් 750.00 නොඉක්මවන අවස්ථාව 500.00
02 රුපියල් 750.00 ඉක්මවන එහෙත් රුපියල් 1500.00 නොඉක්මවන 750.00
03 රුපියල් 1500.00 ඉක්මවන 1000.00
   
  වැට් ලියාපදිංචි අංකය :- 409217990-7000