සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
2012 වර්ෂයේ ආදායම් - වියදම් ඇස්තමේන්තුව සාරාංශය
    ආදායම වියදම
  වැඩසටහන් අංකය හා විස්තරය පුනරාවර්ථන ප්‍රාග්ධන එකතුව පුනරාවර්ථන ප්‍රාග්ධන එකතුව
01 පොදු පරිපාලනය හා කාර්ය මණ්ඩල සේවා 16946040 121000000 137946040 10380140 122510000 132890140
02 සෞඛ්‍ය සේවා 10087340 1000000 11087340 8958840 2160500 11119340
03 භෞතික සැලසුම් මංමාවත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි 8633120 10000000 18633120 7285100 16776000 24061100
04 ජල සේවා 223960 0 223960 247960 0 247960
05 වෙනත් උපයෝගී සේවා 4046320 102000000 106046320 1025320 104000000 105025320
06 සුභ සාධක සේවා හා පහසුකම් 1282700 0 1282700 1556300 300000 1856300
  එකතුව 41219480 234000000 275219480 29453660 245746500 275200160


මුළු ආදායම 275219480
මුළු වියදම 275200160
අතිරික්තය 19320