සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
අයවැය සාරාංශය - 2012 වර්ෂය
පුනරාවර්ථන ආදායම  
    ස්වයං උත්පාදක ආදායම 23273900
    වැටුප් ප්‍රතිපූර්ණ 17945580
  41219480
ප්‍රාග්ධන ආදායම 234000000
    මුළු ආදායම 275219480
අඩු කලා  
    පුනරාවර්ථන වියදම 29453660
    ප්‍රාග්ධන වියදම 244816000
    ණය ආපසු ගෙවීම් 930500
    මුළු වියදම (275200160)
    අතිරික්තය 19320