සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
අනියම්/ ආදේශක සේවක මණ්ඩලය
  තනතුර සේවක සංඛ්‍යාව
01 සෞඛ්‍ය කම්කරු 06
02 මාර්ග කම්කරු 01
03 බර වාහන රියදුරු 01
04 මුරකරු 02
05 ට්‍රැක්ටර් රියදුරු 01
06 රියදුරු 01
07 විදුලි කම්කරු 01
08 කම්කරු 02
  එකතුව 15