සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
මිනිස්බල සාරාංශය
  තනතුර අනුමත සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
01 ලේකම් 01 00 01
02 ගණකාධිකාරි 01 00 01
03 කළමනාකරණ සහකාර (අධි ශ්‍රේණිය) 01 01 00
04 කළමනාකරණ සහකාර I - II - III ශ්‍රේණිය 05 05 00
05 වැටසටහන් සහකාර 05 02 03
06 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 01 01 00
07 ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය I - III 02 01 01
08 පුස්තකාලාධිපති I 01 01 00
09 ආදායම් පරීක්ෂක 01 00 01
10 ආදායම් පරිපාලක I - II 02 02 00
11 සැලසුම් ශිල්පී 01 01 00
12 කාර්යාල කාර්යය සහායක 02 02 00
13 රියදුරු (කැබ් රථ) 01 00 01
14 මුරකරු 00 01 00
15 මාර්ග කම්කරු 02 02 00
16 සෞඛ්‍ය කම්කරු 09 07 02
17 පුස්තකාල කම්කරු 01 01 00
18 ට්‍රැක්ටර් රියදුරු 02 01 01
19 කාර්යාල කම්කරු 01 00 01
20 වෙළඳපල භාරකරු 01 00 01
21 නගර ශාලා භාරකරු 01 00 01
22 සුසාන භූමි භාරකරු 01 00 01
       එකතුව 42 28 15