සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව
01 සේවා නියුක්ති කාර්යමණ්ඩලය 43
02 වරිපනම් බදු ගෙවන දේපල සංඛ්‍යාව 7085
03 එක් එක් වර්ගයේ පාරවල් වල දිග  
    තාර දැමූ 25.3
    බොරළු ඇතිරූ 154.1
    කොන්ක්‍රීට් දැමූ 13.9
04 පලාත් පාලන ආයතන සතු වෙළඳපල (කඩකාමර) 36
05 පුස්තකාල සංඛ්‍යාව 01
06 සුසාන භූමි සංඛ්‍යාව 07
07 ක්‍රීඩා භූමි හා උද්‍යාන සංඛ්‍යාව 07
08 නිල නිවාස සංඛ්‍යාව 01
09 සතිපොලවල් සංඛ්‍යාව 01