සංඛ්‍යාත්මක දත්ත
 
 
  සංඛ්‍යාල්ඛණ
 
1. ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව
2. මිනිස්බල සාරාංශය
3. අනියම්/ ආදේශක සේවක මණ්ඩලය
4. අයවැය සාරාංශය - 2012 වර්ෂය
5. 2012 වර්ෂයේ ආදායම් - වියදම් ඇස්තමේන්තුව සාරාංශය