ඡායාරූප


ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ අරමුණු හා කාර්යයන් දැක්වෙන පුවරුව
Untitled Document
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ අරමුණු හා කාර්යයන් දැක්වෙන පුවරුව
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව වෙත ලැබුනු සම්මාන අතරින් කිහිපයක්
ඡායාරූප සහිත දැන්වීම් පුවරුව
සේවාදායකයින් වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම
මහජන පුස්තකාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් වගාකර ඇති එළවළු අතර සරුවට වැඩී ඇති ගෝවා වගාවක්
මහජන පුස්තකාලයේ පිටත දර්ශනයක්
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව සීමාව තුළ පිහිටි බෝධිරාජ විහාරස්ථානයේ දර්ශනයක්
නගරයේ කෙරෙන සංවර්ධන කටයුතු
නගරයේ කෙරෙන සංවර්ධන කටයුතු
සුළු වෙළඳුන් සඳහා වන සීමාවේ සිදුවන වෙළඳ කටයුතු
ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධ්යසස්ථානය ඇතුළත දර්ශනයක්
ඇඹිලිපිටිය ප්රථදේශයේ ගොවි මහතකුගේ නිවිති වගාවක දර්ශනයක්
ප්රලදේශයේ සරුවට වැඩුනු තක්කාලි වගාවක දර්ශනයක්
සරුවට වැඩුනු ‍ගොටුකොළ සහිත ගොවි බිමක්
ප්රවදේශයේ වගාවන්ට සහ අවශ්යකතාවයන්ට ජලය සපයන ගංගාවක දර්ශනයක්
සරුවට වැඩුනු ගම්මිරිස් වගාවක්
ඇඹිලිපිටය මධ්යනම බස් නැවතුම්පොළෙහි කොටසක්. ශ්රී ලං.ග.ම සහ පෞද්ගලික බස් රථ ගමන් මෙම ස්ථානයෙන් ආරම්භ වේ
නගර සීමාවේ වීදියක දර්ශනයක්
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව මගින් පාලනය වන ජාතික මට්ටමේ ක්රීලඩාංගනයක් වන ඇඹිලිපිටිය මහවැලි ක්රීිඩාංගනය
ඇඹිලිපිටිය ඕරා ස්ථම්භය අසළ දර්ශනයක්
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව ඉදිරිපස දර්ශනයක්
ශ්රීි ලංකාවට වැඩි වශයෙන්ම කෙසෙල් සපයන ඇඹිලිපිටිය කලාපයේ කෙසෙල්