ප්‍රවෘත්ති
  ඇඹිලිපිටිය නගර සභ?වට නව පරිප?ලන ගොඩන?ගිල්ලක්

ඇඹිලිපිටිය නගර සභ?වේ ද?නට පවතින ප?රණි ගොඩන?ගිල්ල වෙනුවට නව පරිප?ලන ගොඩන?ගිල්ලක් සඳහ? ස?ලසුම් සකස් කරිමින් පවතී.මෙම ගොඩන?ගිල්ල ඉදිවීමෙන් පසුව නගර සභ?වට අයත් සියළු අං? ඒ තුල ස්ථ?පිත කිරීමට නියමිතය.