ප්‍රවෘත්ති
  ඇඹිලිපිටිය නව නගර ස?ලසුමක් යටතේ සංවර්ධනයට

අතිගරු ජන?ධිපති මහින්ද ර?ජපක්ෂ ම?තිතුම?ගේ වි?ේෂ මගපෙන්වීම යටතේ සහ ඇඹිලිපිටිය නගර සභ?වේ ගරු සභ?පති පුජ්?ය වේව?ල්දුවේ ඥ?ණප්?රභ? ස්ව?මින් වහන්සේගේ මුලිකත්වයෙන් ඇඹිලිපිටිය නගරය සඳහ? නව නගර ස?ලසුමක් සකස් කර නගරය වේගවත් සංවර්ධනයකට යොමු කිරීමට කටයුතු යොද? ඇත.