නැරඹිය හැකි ස්ථාන


උඩවලව වනෝද්‍යානයෙහි සිටින අලි ඇතුන්
 
උඩවලව වනෝද්‍යානයෙහි සිටින අලි ඇතුන්
උඩවලව අලි අනාතාගාරය තුළ සිටින අලි
උඩවලව වැවෙහි දර්ශනයක්
චන්ද්‍රිකා වැවෙහි දර්ශනයක්
හිරු බැස යන විට චන්ද්‍රිකා වැවෙහි දර්ශනයක්
මඩුවන්වෙල වලව්වෙහි දර්ශනයක්
මඩුවන්වෙල වලව්වෙහි ඇතුළත බිඳුනු පිඟන් භාවිතා කරමින් සකස් කර ඇති රටාවන්
සංඛපාල විහාරස්ථානයෙහි දර්ශනයක්
සංඛපාල විහාරස්ථානයෙහි කඳු මුදුනෙහි පිහිටා ඇති චෛත්‍යයය
සංඛපාල විහාරස්ථානයෙහි චෛත්‍යයය
උඩවලව අලි අනාතාගාරයෙහි අලි පැටවකු සමඟ සිටින විදේශකයින් පිරිසක්
උඩවලව වැවෙහි දර්ශනයක්
උඩවලව වනෝද්‍යානයෙහි සිටින අලි ඇතුන්
උඩවලව උද්‍යානයෙහි සිටින අලි
උඩවලව වනෝද්‍යානය තුළ දිය බොන පක්ෂියෙක්