ලැබූ සම්මාන
  ලැබූ සම්මාන

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව වෙත විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් හිමි වී ඇති සම්මාන සහ ඇගයීම් ගණනාවකි. ඒවායින් කිහිපයක් ඉහත දැක්වේ.