පරිපාලන අංශය
Untitled Document
ඇඹිලිපිටිය නගරය
 
සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන නගරයක් ලෙස ඇඹිලිපිටිය නගරය දැක්විය හැකිය. එය රටේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශයක පවතින කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් දියුණු වන නගරයක් ලෙසද ඇඹිලිපිටිය දැක්විය හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වාණිජ නගරය වන කොළඹ සිට රත්නපුර මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර් 178 ක පමණ දුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහිටා ඇත. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ සීග්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන හම්බන්තොට ප්‍රදේශයට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ද ඇඹිලිපිටිය පිහිටා ඇත. එම දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 40 පමණ වේ.


ඇඹිලිපිටිය අවට ප්‍රදේශය කෘෂිකාර්මික බිම් වලින් සමන්විතය. ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසෙල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛතම කළාපයද මෙම පෙදෙසය. එයට අමතරව වී, එළවළු, පළතුරු වර්ග නිෂ්පාදනය කරයි.


ඇඹිලිපිටියට අසන්නව ඒ අවට පවතින නැරඹීමට වැදගත් ස්ථාන ගණනාවකි. සංඛපාල විහාරය, මඩුවන්වෙල වලව්ව, උඩවලව ජලාශය, චන්ද්‍රකා වැව, උඩවලව ඇත් අතුරසෙවන (අලි අනාතාගාරය), මදුනාගල උණුවතුර ළිං යන ආදිය එයින් කිහිපයකි.


ප්‍රධාන සංචාරක හෝටල්, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර, කඩදාසි සහ සීනි කාර්මන්ත ශාලා ද ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසන්න ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබේ.
නගරසභාවේ පාලන ව්‍යුහය
 
  සභාවේ පාලන කටයුතු සභාපතිවරයා ප්‍රමුඛ උපසභාපතිවරයා සහ නාගරික මන්ත්රීවරුන්ගේ සහයෝගය මත සිදුකරනු ලබයි. එම කාර්යරයන් පහසු කරගැනීම සඳහා සභාකටයුතු පහත සඳහන් කමිටු පහකට බෙදාවෙන්කර ඇත.
  • මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති කමිටුව
  • ටෙන්ඩර් කමිටුව
  • පරිසර හා සෞඛ්‍ය කමිටුව
  • සැලසුම් කමිටුව
  • පුස්තකාල කමිටුව
   
නගර සභාවේ පරිපාලන ව්‍යුහය
   
  සමස්ථ කාර්යය මණ්ඩලය පරිපාලනය මහා සභාවෙන් ගනුලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කරවීමේ වගකීම ලේඛම්වරයා සතුවෙයි. සභාවේ පරිපාලන කටයුතු පහසුව සඳහා පහත සඳහන් ආයතන ව්‍යුහයක් සභාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙයි.
  • ලේකම්වරයා
  • පරිපාලන අංශය
  • සෞඛ්‍යය අංශය
  • සැලසුම් අංශය
  • ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය
පරිපාලන අංශය යටතේ පරිපාලන නිලධාරිවරයෙක් සිටින අතර ඔහු යටතේ ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර II, රියදුරන්, කාර්යාල කාර්යය සහයකවරු, කාර්යාල කම්කරුවන් පාලනය වනු ලබයි.