පිවිතුරු නාගරික පරිසර ඇතිකිරීමේ වැඩසටහන
 
හැදින්වීම

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර 50.98 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් පළාත් පාලන ආයතනයක් වන අතර ජනගහනය පුද්ගලයන් 41 095 ක් පමණ වේ.

ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය නාගරික බල ප්‍රදේශයක් වන අතර ඇඹිලිපිටිය නගරය, උඩවලව, පල්ලේගම, යෝධගම, නවනගරය, ප්‍රදේශ වලින් දිනපතාම කසල එකතු කල යුතුවෙයි. තවද ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පළවල වලින් සහ සතියකට දින 03 ක් පවත්වනු ලබන සති පොළ තුලින් බැහැරලන කසල ප්‍රමාණයද දිනෙන් දින ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වේ.

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව මගින් දිනපතාම කසල එකතු කරන අතර දෛනිකව කසල ටොන් 03 ක් පමණ එකතු කරනු ලැබේ. කසල එකතු කිරීම සදහා රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර් 03 ක් යොදවාගනු ලැබේ.

එකතු කරනු ලබන කසල ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කනබැදිආර හිඟුර භූමියේ පවත්නා කොම්පෝස්ට් අංගනයේ කොම්පෝස්ට් කිරීම සිදුකරනු ලබයි. ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් දෛනිකව එකතු කරනු ලබන ට්‍රැක්ටර් ලෝඩ් 01 ක පමණ කසලද මෙම අංගනය වෙත ගෙනඑනු ලැබේ. අවශේෂ අපද්‍රව්‍ය එම භූමියේම කොටසකට බැහැර කරනු ලැබේ.

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුල කසල කළමණාකරනය විධිමත් කිරීමත් පරිසරය අලංකාර කිරීමත් තුළින් ප්‍රියමනාප නගරයක් ලෙස ඇඹිලිපිටිය නගරය ගොඩනැගීම මෙම වැඩසටහන තුලින් බලාපොරොත්තු වෙයි.

මාතෘකාව

ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පිවිතුරු නාගරික පරිසරයක් ඇතිකිරීම.

මූලික අරමුණ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව තුළ පිවිතුරු නාගරික පරිසරයක් ඇතිකිරීම.

ඉහත ගැටළු අවම කර ගැනීම පිණිස යෝජිත ක්‍රියාකාරකම්
 1. පළාත් පාලන ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වන පරිසර කමිටුව ශක්තිමත් කිරීම.
 2. තෝරාගත් පොදු ස්ථානවල පමණක් කසල එකතු කිරීමේ බදුන් ස්ථාපිත කිරීම.
 3. නගරාශ්‍රිතව ඇති අනවශ්‍ය කසල බක්කි ඉවත් කිරීම.
 4. නගරාශ්‍රිතව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කලහැකි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ වෙළඳසැලක් ඇතිකිරීම.
 5. පරිසරය සම්බන්ධ ආදර්ශ පාඨ සහ පුරුදු වැකි නගරාශ්‍රිතව ප්‍රදර්ශනය කිරීම.
 6. කසල බැහැරලීමේ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කිරීම හා සීනු නාද ක්‍රමය හදුන්වාදීම.
 7. ප්‍රචාරක දැන්වීම් සදහා නාම පුවරු ස්ථාපිත කිරීම ( තෝරාගත් ස්ථාන 10 ක් සදහා - පල්ලේගම බස් නැවතුම්පළ අසල, උඩගම හන්දිය, කොතලාවල හන්දිය, ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට, නව නගරය සෙන්ට්‍රල් හන්දිය, සමුපකාර ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල, ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය අසල, රෝහල ඉදිරිපිට, ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාලය අසල, කාවන්තිස්සප විහාරය අසල )
 8. වීදිවලට මුහුණලා පිහිටි ව්‍යාපාරික ස්ථාන වල නාමපුවරු එකම වර්ණයකින් හා එකම ප්‍රමාණයකින් සකස් කිරීම.
 9. කඩසාප්පු ඉදිරිපිට ප්‍රමාණවත් ඉඩ පවත්නා ස්ථානයන්හි විසිතුරු මල් පැළ සිටුවීම හා ඒවා නිසිපරිදි පවත්වාගෙන යෑම.
 10. අතුරු මාර්ග ප්‍රධාන මාර්ගයට යාවෙන හන්දිවල කසල රදවන ස්ථාපිත කිරීම.
 11. සුදුසු ස්ථානයන්හි ගස් සිටුවා පිඩලි අල්ලා සකස් කිරීම සහ ඒවා නිසිපරිදි නඩත්තු කරගෙන යාම.
 12. සුදුසු ස්ථානයන්හි උද්‍යාන නිර්මාණය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම. ( චන්ද්‍රිකා වැව අසල )
 13. උඩගම ඇළ නාන තොටුපලක් පිහිටා ඇති අතර එහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
 14. තොරාගත් ස්ථානයන්හි තාප්ප වල පරිසරය සහ කසල කළමණාකරනය සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීම. ( නගරසභා තාප්පය , රෝහල් තාප්පය, පාසල් වල තාප්ප)
 15. කොම්පෝස්ට් අංගනය තුල එළවළු, පළතුරු වගා කිරීම සහ අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම. ඒවා පවත්වාගෙන යාමට වගකීම් පැවරීම.
වර්තමානයේ නගර අලංකරණය හා කසල කළමණාකරනය සම්බන්ධයෙන් පවත්නා ගැටළු
 • නගරය තුළ විසිරුණු කසල දක්නට ලැබීම.
 • නගරය තුළ පිහිටි කසල බදුන් වටා කසල විසිරී තිබෙනු දක්නට ලැබීම.
 • නගරය තුළ හා වීදිවල කසල ගොඩවල් දක්නට ලැබීම.
 • නගරය හා වීදි ප්‍රියමනාප ස්වරූපයෙන් ගොඩනැගීම.
 • නගරය තුළ හා මංමාවත් අවට තාප්පයන්හි දැන්වීම්, පෝස්ටර් ආදිය අවිධිමත් ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය වීම.
 • ආයතන හා නිවැසියන් විසින් කසල අවිධිමත්ව බැහැර කිරීම.
 • සභාව මගින් විධිමත් කාලසටහනකට අනූව කසල එකතු නොකිරීම හා විධිමත් අවසාන බැහැරලීම සිදු නොකිරීම.
 • ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ප්‍රියමනාප ස්වරූපයෙන් පවත්වාගෙන නොයෑම.
 • නගරය තුළ පවත්නා අනවසර ඉදිකිරීම්.
 • නගරය තුළ පවත්නා අවිධිමත් වාහන ගාල් කිරීම්.
 • ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස ආරක්ෂිත වැට අවශ්‍ය ස්ථානයන්හි ඉදිකර නොතිබීම.
 • නගරය තුළ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් වන ස්ථාන පැවතීම.
 • නගරයේ පවත්නා උඩගම ඇළ පිරිසිදුව පවත්වාගෙන නොයෑම.
 • චන්ද්‍රිකා වැව සීමාවේ පවත්නා අනවසර ව්‍යාපාරික ස්ථාන.
 • නගරය තුළ කාණු පද්ධතිය විධිමත්ව නඩත්තු නොකිරීම.