අයදුම්පත්‍ර
 
 
  අයදුම්පත්‍ර
1 ගලි බවුසරය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
2 පුස්තකාලය භාවිතා කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
3 වෙළඳ බලපත්‍ර / කර්මාන්ත බදු / ව්‍යාපාර බදු සඳහා අයදුම්පත්‍රය
4 බැනර්/කටවුට්/ දැන්වීම් පුවරු සවිකිරීම/ ඉදි කිරීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම
5 කර්මාන්ත/ ව්යා/පාර/ සඳහා බලපත්‍ර. ගාස්තු බදු 2012 වර්ෂය
6 විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත
7 අනතුරුදායක ගස් කපා ඉවත් කිරීම ඉල්ලුම් පත්‍රය
8 විථිරේඛා හා නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
9 ප්‍රචාරක පුවරු සවි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය